Här är ett par grymma stycken ur Nathaniel Brandens bok The Six Pillars of Self-Esteem.

[För att inleda med en definition om vad Branden menar med ordet självkänsla:] “Självkänsla är benägenheten att uppleva sig själv som kompetent att handskas med livets grundläggande utmaningar och som värdig av glädje.”


“Självkänsla skapar en uppsättning underförstådda förväntningar om vad som är möjligt och lämpligt för oss. Dessa förväntningar har en tendens att generera de handlingar som omvandlar dem till verkligheter.

”Och verkligheterna, utfallen, bekräftar och förstärker sedan de ursprungliga övertygelserna. Självkänsla – hög eller låg – har en tendens att generera självuppfyllande profetior.

”Sådana förväntningar kanske existerar i sinnet som under- eller semimedvetna visioner om vår framtid. Utbildningspsykologen E. Paul Torance, kommenterandes på det ökande vetenskapliga beviset på att våra underförstådda antaganden om vår framtid kraftfullt påverkar vår motivation, skriver: ‘Faktum är att en persons bild av sin framtid kan vara en bättre prediktor av framtida uppnåelse än hennes tidigare åstadkommanden.’

”Vad vi anstränger oss för att lära oss och vad vi uppnår grundar sig, i alla fall delvis, på vad vi tror är möjligt och lämpligt för oss.”


“Tre grundläggande observationer: (1) Om vi respekterar oss själva, tenderar vi att agera på sätt som bekräftar och förstärker denna respekt, såsom att kräva att andra behandlar oss i enlighet därmed. (2) Om vi inte respekterar oss själva, tenderar vi att agera på sätt som sänker vårt självvärde ytterligare, såsom att acceptera eller godkänna olämpligt beteende gentemot oss av andra, därigenom bekräftandes och förstärkandes vår negativitet. (3) Om vi vill höja denna nivå av självrespekt, behöver vi agera på sätt som kommer få det att höjas – och detta börjar med ett commitment till värdet av vår egen person, vilket sedan uttrycks genom överensstämmande beteende.”