Personlig Utveckling Nu

Personlig utveckling för ett älskvärt liv

Tanke: När andra beter sig kallt mot oss, är det för att de känner att de inte förtjänar vår kärlek?

För ett par tre månader sedan läste jag en intressant tanke i Brené Browns bok The Gifts of Imperfection som sådde fröet till ett stort tankeskifte.

I boken presenterar Brené idén om att vår benägenhet att skicka ut kärlek och bra vibbar till andra är direkt länkad till vår självkänsla för tillfället – eller, formulerat annorlunda, hur värdiga vi känner oss andras kärlek.

Bland annat skriver hon: ”Love is not something we give or get; it is something that we nurture and grow, a connection that can only be cultivated between two people when it exists within each one of them – we can only love others as much as we love ourselves.”

”We can only love others as much as we love ourselves.” Jag vet att du har hört det sexton tusen gånger (à la klyschan ”Man måste älska sig själv innan man kan älska någon annan”), men stay with me.

Min poäng har att göra med ditt tankesätt när andra är kalla gentemot dig. När andra inte skickar ut kärlek och bra vibbar, när de kanske till och med är arga, upprörda, tillbakadragna mot dig. Istället för att fastna i människans vanliga tankar (som ”Vad har jag gjort nudå?”), kan det vara så att personen är arg, upprörd, tillbakadragen för att han ej känner sig värdig av din kärlek? Kan det vara så att personen tänker att han, i dina ögon just nu, framstår som ond, dum, otacksam, odräglig, och att denna tanke säger honom både att han – som ett resultat av denna ondska, dumhet, otacksamhet, odräglighet – varken är i en position att skicka ut sin egen kärlek eller vara värdig ett mottagande av andras kärlek?

Summa summarum är att det ibland kan kännas långsökt att ge – inte minst ta – kärlek när vi mår risigt själva. Så, nästa gång en person är kall mot dig, fråga dig själv hur du kan få honom att känna sig mer värdig av din kärlek. Istället för att ryta till och försöka stänga ned hans dåliga humör, försök öppna up honom till vetskapen om han är grym. Visa honom det. Visa honom att han inte bara har rätt att skicka ut sina bra vibbar, men även motta dina – även om han ibland är lite kall.  😎

”Vad du än tror att världen undanhåller från dig, undanhåller du från världen”

”Who you think you are is also intimately connected with how you see yourself treated by others. Many people complain that others do not treat them well enough. ‘I don’t get any respect, attention, recognition, acknowledgment,’ they say. ‘I’m being taken for granted.’ When people are kind, they suspect hidden motives. ‘Others want to manipulate me, take advantage of me. Nobody loves me.’

Who they think they are is this: ‘I am a needy ‘little me’ whose needs are not being met.’ This basic misperception of who they are creates dysfunction in all their relationships. They believe they have nothing to give and that the world or other people are withholding from them what they need. Their entire reality is based on an illusory sense of who they are. It sabotages situations, mars all relationships. If the thought of lack – whether it be money, recognition, or love – has become part of who you think you are, you will always experience lack. Rather than acknowledge the good that is already in your life, all you see is lack. Acknowledging the good that is already in your life is the foundation for all abundance. The fact is: Whatever you think the world is withholding from you, you are withholding from the world. You are withholding it because deep down you think you are small and that you have nothing to give.

Try this for a couple of weeks and see how it changes your reality: Whatever you think people are withholding from you ­- praise, appreciation, assistance, loving care, and so on – give it to them. You don’t have it? Just act as if you had it, and it will come. Then, soon after you start giving, you will start receiving. You cannot receive what you don’t give. Outflow determines inflow. Whatever you think the world is withholding from you, you already have, but unless you allow it to flow out, you won’t even know that you have it.”
– Eckhart Tolle, A New Earth

Eller, om du så föredrar, på svenska:

”Vem du tror att du är är djupt länkat till hur du anser att du behandlas av andra. Många klagar på att andra inte behandlar dem bra nog. ‘Jag får ingen respekt, uppmärksamhet, bekräftelse,’ säger de. ‘De tar mig för givet.’ När människor sedan är snälla mot dem, misstänker de dolda motiv. ‘Andra vill manipulera mig, utnyttja mig. Ingen älskar mig.’ 

Detta är vad de tror att de är: ‘Jag är ett behövande ‘litet jag’ vars behov inte tillgodoses.’ Detta fundamentala missförstånd om vem de är skapar dysfunktionalitet i alla deras förhållanden. De tror att de inte har något att ge och att världen eller andra människor undanhåller dem det de behöver. Deras hela verklighet baseras på en illusorisk, falsk bild om vem de är. Det saboterar situationer och skadar förhållanden. Om tanken av brist – vare sig det handlar om pengar, bekräftelse, eller kärlek – har blivit del av vem du tror att du är, kommer du alltid uppleva brist. Istället för att erkänna det bra som redan finns i ditt liv, ser du bara brist. Att erkänna det bra som redan finns i ditt liv är grunden för all rikedom [inte bara finansiell sådan]. Faktum är: Vad du än tror att världen undanhåller från dig, undanhåller du från världen. Du undanhåller det eftersom du djupt nere tror att du är liten och att du inte har någonting att ge. 

Prova detta i ett par veckor och se hur det förändrar din verklighet: Vad du än tror att andra undanhåller från dig – lovord, uppskattning, stöd, älskande omtanke, och så vidare – ge det till dem. Har du inte dessa saker? Agera som om du har dem, och så kommer de komma. Sedan, snart efter att du har börjat ge, kommer du börja få. Du kan inte få det du inte ger. Utflödet bestämmer inflödet. Vad du än tror att världen undanhåller från dig har du redan, men om du inte tillåter det att flöda ut kommer du aldrig veta att du har det.”
– Eckhart Tolle, A New Earth (översatt utdrag ur dess engelska version)